Súlad s pravidlami Kyäni

 • Záruka spokojnosti zákazníkov (nevzťahuje sa na obchodných partnerov)

  Spoločnosť Kyӓni ponúka stopercentnú (100 %) tridsaťdňovú (30) záruku spokojnosti vrátenia peňazí (bez prepravných poplatkov) na všetky produkty zakúpené zákazníkmi. Zákazníci musia vrátiť všetky použité a nepoužité produkty spoločnosti Kyӓni. Po prijatí distribučné centrum spoločnosti Kyäni spracuje všetky vrátené produkty a refundácie do tridsiatich dní od prijatia produktu.

  Upozorňujeme, že všetok predaj produktov, ktoré spoločnosť prestala poskytovať alebo ktoré majú sezónny charakter, alebo sa jedná o špeciálny propagačný produkt, je konečný a nakupujúci nemá nárok na vrátenie peňazí ani výmenu produktu.

  Na produkty platí záruka najmenej 30 dní od dátumu zakúpenia, najmä preto, že produkty Kyäni sú vyrobené z prírodných zložiek a nemusia byť opätovne predajné, pretože produkty rýchlo podliehajú skaze a nie sú po otvorení, nesprávnom skladovaní alebo nevrátení v pôvodnom balené opätovne obchodovateľné.

  Všetky charitatívne dary vrátane Potato Pak-ov sú konečné a nevratné po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Zákazníci nemajú povolenie predávať produkt za trhovú hodnotu ani používať stránky ako eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace alebo podobného online predajcu na ďalší predaj produktov Kyäni.

 • Vrátenie zásob obchodnými partnermi

  Obchodní partneri majú 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o nezávislom obchodnom partnerstve na odstúpenie bez sankcií a bez udania dôvodu za predpokladu, že obchodný partner informuje spoločnosť Kyӓni o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty.

  V prípade dobrovoľného ukončenia alebo zrušenia dohody o nezávislom obchodnom partnerstve podľa predchádzajúceho odseku alebo podľa bodu 11.c tejto zmluvy spoločnosť Kyäni odkúpi od obchodného partnera akúkoľvek časť inventúry obchodného partnera, ktorú obchodný partner zakúpil od spoločnosti Kyäni v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch. Spätná kúpna cena je 90 percent kúpnej ceny zaplatenej obchodným partnerom. Náklady zaplatené za odoslanie výrobkov obchodnému partnerovi a vrátenie výrobkov spoločnosti Kyäni znáša obchodný partner a nebudú refundované. Spoločnosť Kyäni nebude odkupovať zásoby obchodných partnerov, ktorých dohoda bola z nejakého dôvodu vypovedaná.

  Na účely tejto dohody zahŕňa inventarizácia, ktorá podlieha spätnému odkúpeniu, všetky produkty vyrobené spoločnosťou, propagačné materiály, štartovacie balíčky alebo iné predajné pomôcky zakúpené obchodným partnerom od spoločnosti Kyäni. Nezahŕňa žiadne produkty Potato Pak.

  Ustanovenia o spätnom odkúpení podľa tohto oddielu sa neuplatňujú na zásoby, ktoré v súčasnosti nie sú obchodovateľné. V súčasnosti obchodovateľný inventár nezahŕňa inventár, ktorý je po dátume exspirácie, ktorý má poškodenú alebo odstránenú bezpečnostnú pečať odolnú proti falšovaniu, ktorý bol otvorený alebo čiastočne spotrebovaný, ktorého predaj bol ukončený spoločnosťou alebo je sezónnej povahy, alebo sa jedná o špeciálny reklamný produkt.
  Ak obchodný partner produkty nebude nárokovať a tie sa budú neskôr odkupovať alebo refundovať podľa tejto zmluvy (t.j. objednávka bola odmietnutá, adresa alebo telefónne číslo je nesprávne, neúspešné doručenie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu), budú obchodnému partnerovi naúčtované administratívne poplatky vo výške 16 € (+ DPH) a obchodný partner bude zodpovedný za náklady zaplatené za odoslanie produktu obchodnému partnerovi a za vrátenie produktu spoločnosti Kyäni. Všetky produkty musia byť obchodným partnerom odoslané spoločnosti Kyäni najneskôr do 14 dní od prijatia e-mailového upozornenia spoločnosti Kyäni na vrátenie produktov. Obchodný partner však znáša riziko straty počas prepravy produktov.

  Nezávislí obchodní partneri nemajú povolenie predávať produkty za cenu nižšiu, ako je aktuálne zverejnená veľkoobchodná cena (pre obchodných partnerov), ani používať stránky ako eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace alebo podobného online predajcu na ďalší predaj produktov Kyäni.